MENU
PROTECCIO DE DADES.
Protecció de dades (LOPD)

La legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en concret amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció dades de caràcter personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, ens obliga a implementar mesures organitzatives i tècniques a les nostres empreses. Aquesta adaptació és d'obligat compliment per a totes les organitzacions independentment de la seva mida o activitat, i el seu incompliment pot reportar elevades sancions econòmiques que oscil•len entre els 60.000 € i 300.000 €.
El nostre objectiu és oferir serveis que cobreixin de manera integral totes les necessitats de les empreses relatives a l'adequada gestió de la Seguretat de la Informació, des de l'anàlisi de riscos, auditories, formació, fins al compliment del marc normatiu - LOPD. Tant a nivell tècnic com jurídic. Per poder realitzar aquesta tasca la nostra empresa s'ha convertit en Partner Autoritzat LOPDGEST, empresa líder i de prestigi a nivell nacional en matèria de protecció de dades i dret tecnològic. L'objectiu és facilitar a les organitzacions els serveis professionals de la més prestigiosa firma en aquesta matèria i del seu equip d'advocats especialitzats en Dret Tecnològic.
Ser Partner autoritzat LOPDGEST no només assegura el millor resultat possible davant d'una situació indesitjable sinó que proporciona a tota l'organització la seguretat jurídica adequada perquè aquesta situació, no arribi a produir-se.